HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TINH DẦU TREO XE 7 ML

moonway 02 Tháng Bảy 2020 Sản phẩm, Tin tức Không có phản hồi

– 𝑇𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑒̂̉ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑥𝑒 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑄𝑢𝑒̂́, 𝐵𝑎̣𝑐 ℎ𝑎̀, 𝐶𝑎𝑚 𝑡ℎ𝑎̉𝑜, 𝑆𝑎̉ 𝑐ℎ𝑎𝑛ℎ, 𝑆𝑎̉ 𝐽𝑎𝑣𝑎, 𝐵𝑢̛𝑜̛̉𝑖… 𝑣𝑖̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑘ℎ𝑢̛̉ 𝑚𝑢̀𝑖 ℎ𝑜̂𝑖, 𝑡𝑎̣𝑜 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ ℎ𝑒̣̂ ℎ𝑜̂ ℎ𝑎̂́𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘𝑖́𝑛.
-> 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛:
𝐶𝑎́𝑐ℎ 1: 𝐵𝑎̣𝑛 𝑚𝑜̛̉ 𝑛𝑎̆́𝑝 𝑔𝑜̂̃, 𝑡ℎ𝑎́𝑜 𝑛𝑎̆́𝑝 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑥𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑛𝑎̆́𝑝 𝑔𝑜̂̃ 𝑙𝑎̣𝑖. 𝐵𝑎̣𝑛 𝑙𝑎̆́𝑐 đ𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑎𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 đ𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑎̆́𝑝 𝑔𝑜̂̃ 𝑣𝑎̀ đ𝑒̂̉ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛𝑎̆́𝑝 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎, 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 1 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝑙𝑎̆́𝑐 đ𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑎𝑖 1, 2 𝑙𝑎̂̀𝑛. 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑢𝑒̂́𝑐ℎ 𝑡𝑎́𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢, 𝑚𝑢̀𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑎̣̂𝑚
𝐶𝑎́𝑐ℎ 2: 𝐵𝑎̣𝑛 𝑚𝑜̛̉ 𝑛𝑎̆́𝑝 𝑔𝑜̂̃, 𝑡ℎ𝑎́𝑜 𝑛𝑎̆́𝑝 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑥𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑛𝑎̆́𝑝 𝑔𝑜̂̃ 𝑙𝑎̣𝑖. 𝐵𝑎̣𝑛 𝑙𝑎̆́𝑐 đ𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑎𝑖 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 đ𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑎̆́𝑝 𝑔𝑜̂̃ 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑛𝑎̆́𝑝 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑙𝑎̣𝑖, 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 1 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝑙𝑎̣̆𝑝 𝑙𝑎̣𝑖 1 𝑙𝑎̂̀𝑛. 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛ℎ𝑒̣.
-𝑀𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑥𝑢́𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑎́𝑛ℎ 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̣̂ 𝑐𝑎𝑜, 𝑛𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑜̛̉ 𝑔𝑜́𝑐 𝑚𝑎́𝑡, 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑛ℎ𝑒́.

𝐻𝑎̃𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑥𝑒 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑡ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑏𝑎̂𝑦 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑎̆𝑛 𝑡𝑖𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑜 𝑀𝑜𝑜𝑛𝑤𝑎𝑦 𝑐𝑎̉ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑛ℎ𝑒́ 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *